Návštěvy jsou v Domově možné od 9 hod do 19 hod každý den bez předchozícho objednání.

 
Nedoporučují se návštěvy v těchto časech:

Hygiena: 7:00-9:00 (ranní), 17:00-19:00 (večerní)
Snídaně: 8:00-8:30
Oběd: 11:15 (na pokoji) 12:00 (na jídelně)
Polední klid: 12:00-13:30
Večeře: 17:00-17:30
Noční klid: 19:00-7:00

Celý návštěvní řád ve formátu PDF naleznete zde.

Desatero pro návštěvníky

  1. Na návštěvu svého blízkého, přítele či známého se vhodným způsobem připravte.
  2. Zvolte přiměřenou dobu a délku návštěvy. Mějte na mysli i zdravotní stav navštíveného. Zvažte také množství návštěvníků. Raději rozložte možnosti návštěv do pravidelných a častějších termínů.
  3. Přijďte vhodně oblečeni, příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a strasti blízkého.
  4. Klienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte. Posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k životu či ke zlepšení jeho stavu nebo k vyrovnání se s projevy jeho zdravotního stavu. Nejednejte s ním jako s malým dítětem a respektujte jeho osobnost.
  5. Nesnažte se o tzv. radostný hovor za každou cenu. O velkých starostech raději mlčte, případně, je-li váš navštívený v obavách se svou nemocí, přiměřeným způsobem jej informujte. Rozhodně na něho nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Potřebu projevit jeho názor však umožněte, vyslechněte ho a spolupracujte s ním.
  6. Když hovor vázne, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní. Současné mlčení s vaší přítomností má také svůj smysl a půvab a může být terapeuticky velmi přínosné. Sledujte, zda navštívený není příliš unaven a je-li, taktně návštěvu přerušte, resp. zkraťte, nebo ji účastně dokončete v přátelském mlčení.
  7. Pamatujte na to, že zejména více nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. “obávané” rozhovory jsou z hlediska klienta voleny logicky a ventilace strachu má ozdravný účinek.
  8. Vždy berte ohled na spoluobyvatele! Při vstupu do pokoje pozdravte všechny. Při odchodu popřejte všem dobrou náladu nebo zlepšení obtíží. Opusťte pokoj v případě, že některý spoluobyvatel je v obtížném stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření či nějaký výkon, případně potřebuje-li vykonat toaletu v pokoji.
  9. Pokud chcete svému blízkému něco přinést, vycházejte z jeho skutečných osobních potřeb – zdravotních, z jeho opravdových zájmů, z naplněných i nenaplněných chvil v průběhu dne. Můžete se poradit s ošetřovatelským personálem, se sociálním pracovníkem i pracovníkem pro využívání volného času. Uvažujte spolu s vaším blízkým. Pomožte mu udržovat i rozšiřovat jeho skutečné fyzické i psychické možnosti. Mějte na paměti jeho pocity spokojenosti.
  10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín se snažte skutečně dodržet! Nedodržená návštěva i zpoždění je vaším blízkým přijímáno úzkostně, protože naplnění času v zařízení domova spojuje právě s vaší přítomností.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

DOMOV SENIORŮ VYSOČANY, s. r. o.
(dále jen Domov)

Návštěvy jsou nedílnou součástí života v Domově seniorů Vysočany s.r.o. Velice si vážíme toho, že navštěvujete své příbuzné, známé a přátele. Tento Návštěvní řád, platný od 1. 7. 2020, upravuje povinnosti všech osob, které přicházejí do Domova. Dovolujeme si Vás upozornit, že vstupem do Domova se zavazujete k dodržování následujícího Návštěvního řádu.

1. Návštěvy jsou povinny po příchodu do Domova zapsat do Knihy návštěv datum a čas příchodu, své jméno, jméno navštívené osoby a čas odchodu. Návštěva vchází do budovy hlavním vchodem.

2. Návštěvy mohou být uskutečněny pouze v prostorách k tomu vyhrazených, tj. pokoj klienta, společenské místnosti (klubovna, jídelna), venkovní prostory Domova (terasa, zahrada) a recepce.

3. U většího počtu návštěvníků na pokoji je vhodné využít společné prostory Domova (klubovna, jídelna, terasa).

4. Návštěvní hodiny jsou od 7 hod. do 19 hod. každý den. Delší pobyt, tj. po 19 hod. je potřeba si domluvit a hlásit dopředu na sesterně.

5. Doporučená doba návštěv je však od 9.00 hod do 19.00 hod, vyjma času, který je určen k podávání stravy, osobní hygieně, ošetření, nočnímu klidu popř. jiným skutečnostem spojených s poskytovanou službou klientům.
  
Nedoporučují se návštěvy v těchto časech:

Hygiena: 7:00-9:00 (ranní), 17:00-19:00 (večerní)
Snídaně: 8:00-8:30
Oběd: 11:15 (na pokoji) 12:00 (na jídelně)
Polední klid: 12:00-13:30
Večeře: 17:00-17:30
Noční klid: 19:00-7:00

6. Návštěvám trpícím infekčním onemocněním je vstup do Domova přísně zakázán.

7. Ředitelka Domova může z hygienicko-epidemiologických důvodů vyhlásit úplný zákaz návštěv až do odvolání. Nebo omezit návštěvy časově, počtem osob či nařídit nošení ochranných hygienických pomůcek.

8. Návštěvám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, omamných látek, nebo svým jednáním či vzhledem vzbuzují nedůvěru, jsou recepční oprávněni zakázat vstup.

9. V mimořádných, havarijních či nouzových situacích, jsou návštěvy povinny uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná ředitelkou Domova.

10. Návštěvám není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné látky a nepřiměřené množství rychle se kazících potravin. Stejně tak potravin, které jsou nevhodné pro klienty s určitým typem diety.

11. Při porušení Návštěvního řádu provedou zaměstnanci zápis o mimořádné události a informují ředitelku Domova.

12. Všechny návštěvy jsou povinny respektovat soukromí klientů, tzn. klepat na dveře pokojů a nevstupovat na pokoj při provádění hygieny.

13. Kouření je dovoleno pouze v prostorech k tomu určených, tj. balkónky v mezipatrech, terasa, zahrada.

14. Prosíme, abyste jídlo, které necháváte ve společných lednicích pro své blízké, viditelně a čitelně označili jménem a popsali datem vložení.

15. Pokud jste s poskytovanou službou nespokojeni, prosíme, nestěžujte si službu konajícímu personálu. Nemá pravomoc vaše problémy řešit. Drobné připomínky k ošetřovatelské péči adresujte sestře na patře či vedoucí péče. S ústními stížnostmi a pochvalami se obracejte na sociální oddělení v přízemí budovy.

16. Stěžovat si a chválit můžete i písemně (včetně anonymního podání). Dopisy můžete vhodit do schránek pro stížnosti, pochvaly a připomínky umístěných na každém patře Domova. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na nástěnce v přízemí Domova.

17. Prosíme návštěvy, aby respektovali skutečnost, že každý z pracovníků je oprávněn poskytovat informace pouze v rámci svých kompetencí. Vedoucí jednotlivých úseků jsou v Domově k zastižení pouze v pracovních dnech, v době od 7 hod. do 15:30 hod. Kontakty na vedoucí pracovníky jsou k dispozici v recepci.

18. V případě, že klient v doprovodu s návštěvou opouští areál Domova, je nutné tuto skutečnost nahlásit v recepci a taktéž personálu na patře.

19. Návštěvám je umožněno přivést sebou běžně chované domácí zvíře (psa nebo kočku), které bude mít po celou dobu návštěvy na vodítku. Tuto skutečnost nahlásí v recepci a návštěva pak proběhne v klubovně, na zahradě či na pokoji klienta a to pouze za předpokladu, že ostatním spolubydlícím zvíře na pokoji nevadí. Za bezproblémový průběh návštěvy se zvířetem zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete.

20. Návštěvám je zakázáno vstupovat do provozních místností Domova (kuchyň, prádelna, sklady, sesterny) a do denní místnosti zaměstnanců a šatny zaměstnanců.

21. Návštěvám je zakázáno odnášet nebo úmyslně ničit věci, které jsou majetkem Domova, dále přemisťovat inventář bez vědomí zřizovatele, provádět jakékoliv zásahy do zařízení budovy, zejména do elektroinstalace, případně jiných systémů. Stejně tak je zakázáno umísťovat či donášet zařízení bez konzultace s vedením Domova.

22. Odchody po uzavření budovy je nutné nahlásit vedoucí sestře směny, která zajistí zabezpečení budovy po příchodu i odchodu návštěvy

23. Delší pobyt mimo Domov je nutno ohlásit nejméně 1 den předem včetně času návratu.

24. Oslavy narozenin a jiných výročí klientů je možné uskutečnit ve společenských prostorech-jídelna, klubovna, terasa. Po předchozím schválením sociálními pracovnicemi, které si domluví s klientem a jeho rodinou přesné podmínky (den, doba konání oslavy, počet účastníků, koordinace s kuchyní, úklidem apod.).

25. Rodinný příslušníci se mohou účastnit i oslavy narozenin našich klientů, která u nás probíhá každý poslední čtvrtek v měsíci od 14:30. Tento den slavíme narozeniny našich klientů, kteří se v daný měsíc narodili. Pokud se narozeninového klubu budete účastnit prosím Vás o respektování připraveného programu. Pokud byste se chtěli účastnit aktivně a do programu se sami zapojit, dejte to prosím dopředu vědět sociálním pracovnicím.

26. Zaměstnanci Domova mají právo zakázat návštěvu, pokud si klient nepřeje, aby ho navštěvovaly určité osoby.

27. Zaměstnanci poskytují informace ohledně klientů pouze okrajově. Nikdy nesdělují osobní a citlivé údaje klienta, ani informace o jeho zdravotním stavu. Sám klient si může určit, komu ohledně jeho osoby mohou zaměstnanci informace sdělovat, viz. dokument Informovaný souhlas s poskytováním informací.

28. Pokud návštěva přinese svému rodinnému příslušníkovi oblečení a jiné přádlo, je potřeba nechat ho na recepci, abychom ho mohli následně označit štítkem se jménem. Pokud tak neučiní, Domov nemůže zaručit, že se neoznačené oblečení neztratí.

29. V případě zájmu o občerstvení můžete požádat naše recepční, které Vám uvaří kávu či čaj na klubově, nebo využijte automat na kávu, který se nachází u hlavního vchodu do Domova.

30. Pokud má návštěva domluvenou schůzku s některým zaměstnancem z vedení Domova, musí se ohlásit na recepci, která danému pracovníkovi předá informaci. Pokud schůzku domluvenou nemá, musí vyčkat, případně si na daného zaměstnance vzít kontakt od recepční.

31. Prosíme všechny návštěvy, aby opouštěli terasu a zahradu Domova vždy nejpozději do 18:45 hod., z důvodu kontroly a uzamčení objektu.

32. Pro rodiny našich klientů je vždy k 10. v daném měsíci připraveno vyúčtování depozitního účtu, které si mohou vyzvednout na recepci proti podpisu. Na recepci jsou stejně tak k vyzvednutí dopisy, či informované souhlasy, které je třeba podepsat.

Děkujeme za pochopení, bezproblémový průběh Vašich návštěv pomáhá vytvářet příjemné a bezpečné prostředí a je důležitou součástí života našich klientů.

Tým Domova seniorů Vysočany, s. r. o.

03. 11. 2013

TOP
×