Změna návštěv od 31.5.2021

Domov seniorů Praha VysočanyČlánkyAktuality › Změna návštěv od 31.5.2021

Návštěvy platné od 31.5.2021

V návaznosti na karanténní opatření a mimořádná opatřeními MZ ČR stanovuje ředitelka domova od pondělí 31. května 2021 do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Vysočany s.r.o.

Návštěva klienta může proběhnout pouze v níže uvedených dnech a hodinách: od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 18.00 hod každý den·        

Všechny osoby zúčastněné návštěvy předloží doklad o tom, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, pokud dále není stanoveno jinak. – NEMUSÍ SE REZERVOVAT.

Všechny osoby zúčastněné návštěvy, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou nebo SMS. NEMUSÍ SE REZERVOVAT.

Všechny osoby zúčastněné návštěvy, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží lékařské potvrzení že:

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, - NEMUSÍ SE REZERVOVAT

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo - NEMUSÍ SE REZERVOVAT

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 - NEMUSÍ SE REZERVOVAT

Certifikáty o očkování nekopírujeme, návštěva pouze předloží a podepíše četné prohlášení.
Všechny tyto výše zmíněné možnosti nepodléhají nutnosti se rezervovat a můžete přijít kdykoliv ve výše uvedený čas od pondělí do neděle ·        

Návštěva musí po příchodu do Domova respektovat všechna nařízená hygienická opatření, tzn., návštěva musí mít vlastní respirátor FFP2 nebo KN95, u recepce domova si vydezinfikovat ruce, nechat si změřit teplotu a při vstupu do domova předložit platné potvrzení o bezinfekčnosti a podepsat čestné prohlášení, pokud nejsou v situaci popsané v bodu o očkování·        

Navštěvující osoby v celém průběhu návštěvy musí mít všechny osoby návštěvy zakryté dýchací cesty osobními ochrannými pomůckami dýchacích cest, a to minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor domov neposkytuje.

Štít již není potřeba.·        

Doba návštěvy max. 60 min. ·        

V případě, že návštěva bude mít tělesnou teplotu vyšší než 37 °C, nebo bude mít příznaky respiračního onemocnění nebude jí umožněn vstup do objektu Domova a bude vykázána z areálu Domova. ·    

Doporučujeme i nadále omezit fyzický kontakt s klientem na nezbytně nutný. ·        

Zaměstnanci Domova mají právo v případě nějaké neočekávané, nebo mimořádné situace návštěvu u konkrétního klienta zrušit, přerušit nebo ukončit. ·          

V souladu s GDPR informujeme, že o návštěvě zpracováváme osobní údaje uvedené v potvrzení o testu, datum a čas návštěvy (příchod a odchod), jméno a příjmení klienta, ke kterému návštěva přišla, a v případě, že tělesná teplota návštěvy je 37 °C a vyšší, tak i tuto hodnotu. Tyto osobní údaje jsou archivovány v souladu se Spisovým a skartačním řádem Domova.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy klientů Domova. V případě jejich nerespektování může být návštěva vykázána z areálu Domova nebo může být přivolána Městská policie. ·        

V možnostech domova není možné provádět neomezeně návštěvám POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Testování je možné pouze vždy v celou hodinu a to v 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 každý den. Nutná telefonická rezervace přes recepci na tel: 283 851 215.

V každou celou hodinu jsme schopni otestovat 6 osob.

Návštěvy se mohou zúčastnit děti do 6ti let bez testu, ale musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor (ne děti do 2let). Děti od 6ti do 18ti let netestujeme- v případě návštěvy si zajistí test mimo DSV.·        

Návštěvy jsou možné ve společenských místnostech domova, na terase či venku nebo na pokojíchDále je nutné při vstupu do Domova vyplňovat čestná prohlášení a další formuláře, které po Vás bude personál domova požadovat. ·        

Umožnění návštěv domova a podmínky pro jejich uskutečnění byly provedeny s ohledem na potřebu kontaktu klientů domova se svými blízkými a dle provozních možností. Organizování nás stojí mnoho úsilí a značné náklady, proto respektujte pokyny zaměstnanců domova, personál nemůžeme uvolňovat jen pro účely zajištění návštěv kdykoli, neboť jeho povinností je primárně se starat se o klienty domova.  Cílem nás všech je ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.  Děkujeme za pochopení a součinnost. 

31. 05. 2021

TOP
×